top of page

PRIVACYBELEID

1. De sites en applicaties worden u ter beschikking gesteld door LC Vleurgat SRL, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in België, te 1050 Brussel, Chaussée de Vleurgat 169, TVA BE0748444080, RPM Brussel, en die kan worden gecontacteerd op +32 460 21 48 20, en per e-mail naar info@local-club.com

 

2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de site of het opvragen van informatie. Door te bevestigen dat u akkoord gaat met het verzenden van uw gegevens naar LC Vleurgat SRL, geeft u LC Vleurgat SRL ook toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken voor de volgende doeleinden:


- Gunstig kunnen reageren op de verzoeken die u doet tijdens uw bezoeken aan de sites;
- Optimalisatie van de kwaliteit van de diensten aangeboden aan internetgebruikers en die van de sites;
- Opzetten van marktonderzoeken en aanwezigheidsstatistieken;
- U regelmatig, met name per e-mail, op de hoogte houden van de activiteiten, nieuwe diensten en producten van LC Vleurgat SRL;
- Direct marketingacties ondernemen, met name per e-mail;
- Uw persoonsgegevens meedelen aan LC Vleurgat SRL, in het bijzonder om u de mogelijkheid te bieden om elke vorm van promotionele aanbieding per e-mail te doen en;
- Geef uw e-mailadres door aan derden, zodat zij u elke vorm van promotionele aanbieding per e-mail kunnen sturen.


3. U heeft het recht om op eenvoudig verzoek en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Evenzo kunt u, onder de door de wet voorziene voorwaarden, toegang krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en de rectificatie verkrijgen van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens. U kunt zich ook, onder de voorwaarden voorzien door de wet, om gewichtige en legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.


Elk verzoek in dit verband kan worden gedaan:
- of per e-mail naar het volgende adres: info@local-club.com

- of per brief naar het volgende adres:


LC Vleurgat SRL
Vleurgatsteenweg 169,
1050 Brussel  

 

4.  Om ongeoorloofde toegang tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoveel mogelijk te vermijden, respecteert LC Vleurgat SRL strikte veiligheidsprocedures.


LC Vleurgat SRL kan de nodige maatregelen nemen om een goed beheer van haar sites te verzekeren. LC Vleurgat SRL heeft daarom op elk moment toegang tot alle informatie, communicatie of andere elementen die op deze site zijn opgeslagen.


5. LC Vleurgat SRL kan uw persoonlijke gegevens op verzoek van een wettelijk bevoegde autoriteit of zelfs op eigen initiatief aan derden bekendmaken als het bedrijf te goeder trouw van mening is dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving, om en/of verdediging van de rechten of eigendom van LC Vleurgat SRL.

bottom of page