top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

De sites worden u ter beschikking gesteld door LC Vleurgat SRL, met hoofdzetel in België, te 1050 Brussel, Vleurgatweg 169, TVA BE0748444080, RPM Brussel, bereikbaar op +32.460.21.48.20 en per e-mail op info@local-club.com.

 

 

TOEPASSINGSDOMEIN


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle sites van LC Vleurgat SRL, tenzij voor een bepaalde site bijzondere voorwaarden gelden, in welk geval deze prevaleren.

 

 

Het hoofdstuk "Sociale media" is alleen van toepassing op sites die zijn opgenomen in sociale-mediasites.

 

 

Elk gebruik van een site, met inbegrip van het eenvoudig raadplegen van webpagina's, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de site. Tenzij de wet anders bepaalt, kunnen deze gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd door eenvoudige publicatie op de site.

 

 

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.  

 

 

INTELLECTUELE RECHTEN

 

 

LC Vleurgat SRL heeft exclusieve gebruiks- en exploitatierechten en/of exclusieve licentierechten op deze intellectuele eigendomselementen.

 

 

De site zelf, evenals de inhoud ervan, namelijk in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en arrangementen en databanken die daarin kunnen worden opgenomen, zijn beschermd door de wet auteursrecht en door alle toepasselijke intellectuele eigendomsvoorschriften sensu lato.

 

 

LC Vleurgat SRL behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en sui generis rechten op de sites, op alle elementen die er zijn en op haar eventuele databases.

 

U behoudt het recht om de informatie op de sites https://www.local-club.com/ te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat deze bewerkingen worden uitgevoerd voor strikt privé en persoonlijk gebruik.

 

 

Elke andere reproductie, verspreiding, openbaarmaking en/of hergebruik in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent van de sites of van enig element van intellectueel eigendom van LC Vleurgat, is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming. aan LC Vleurgat SRL.

 

 

Elk verzoek om informatie en / of toestemming met betrekking tot een of meer elementen van intellectueel eigendom op de sites moet worden gericht aan LC Vleurgat SRL.

 

De sites kunnen ook elementen bevatten die geheel of gedeeltelijk intellectueel eigendom zijn van derden. Deze elementen zijn mutatis mutandis onderworpen aan hetzelfde toepasselijke regime.

 

 

VERKOOPVOORWAARDEN


Elke bestelling van goederen of diensten en elk verzoek om informatie of documentatie houdt automatisch de volledige en volledige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.

 

 

Eenieder die inbreuk maakt op de rechten, en meer in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten, van LC Vleurgat SRL, is onderworpen aan gerechtelijke of andere vervolging door de betrokken entiteiten of de bevoegde autoriteiten.

 

 

SOCIALE MEDIA 


Een aantal van deze sites wordt vermeld als onderdeel van sites van derden (sociale mediasites zoals Facebook en Instagram). Bij het gebruik van deze sites moet de gebruiker zich ook houden aan de voorwaarden van deze sociale-mediasites.

 

 

Social media sites zijn interactieve sites. LC Vleurgat SRL heeft niet altijd zeggenschap over de inhoud die derden op de betreffende sites kunnen plaatsen. LC Vleurgat SRL wijst daarom elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud die deze derden op deze sites kunnen plaatsen.

 

 

VRIJWARING

 

 

De sites https://www.local-club.com/ zijn met de grootste zorg ontwikkeld en LC Vleurgat SRL streeft ernaar, voor zover redelijk is, deze te actualiseren en de juistheid van de daarin opgenomen informatie te behouden.  

 

 

De sites worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld en LC Vleurgat SRL dringt aan op het evoluerende karakter van de site en op het feit dat het altijd nodig zal zijn om de toepasbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op zijn site te verifiëren. Deze informatie vervangt op geen enkele manier juridisch advies of persoonlijke hulp van een professional.

 

 

Voor zover wettelijk toegestaan, kan LC Vleurgat SRL op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, van welke aard of welk belang dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door de raadpleging of, meer in het algemeen, door enig gebruik die van de sites en in het bijzonder van de daarin opgenomen informatie kunnen worden gemaakt.

 

 

In dit verband kan dan ook geen enkele claim tegen LC Vleurgat SRL in aanmerking worden genomen.

 

 

De sites https://www.local-club.com/ bevatten hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u uitsluitend ter informatie verstrekt en impliceren geen goedkeuring, ondersteuning of goedkeuring van de kant van LC Vleurgat SRL met betrekking tot deze sites en bronnen. LC Vleurgat SRL heeft geen controle over deze sites of hun inhoud en biedt daarom geen garantie met betrekking tot de informatie die ze bevatten en/of hun presentatie.

 

 

LC Vleurgat SRL wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie op andere sites, of meer in het algemeen in enige andere informatiebron waarnaar op de sites wordt verwezen, en dit, ongeacht de aard, het belang, de oorzaak en/of gevolgen van genoemde schade.

bottom of page